' Vanliga frågor om magsäcksoperationer | Cavalio

Vanliga frågor om magsäcksoperationer

En titthålsoperation är ett relativt enkelt ingrepp men det är alltid ett stort beslut att genomgå en operation och det finns mycket man undrar. På den här sidan har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från patienter.

När kan jag operera mig?

När kan jag få tid för operation?

Om du vill ha snabbast möjliga handläggande går det att göra operationen mellan tre och sex veckor efter att du har kontaktat oss. Då hinner vi med granskningen av din hälsodeklaration (Excel PDF Word till epost: info@cavalio.se) och utredningen inför operation och du hinner med dina i normalfallet två fasteveckor.


Hur bokar jag tid?

Efter att du har fyllt i en hälsodeklaration (Excel PDF Word) skickar du in den till oss, gärna via epost: info@cavalio.se. Så fort kirurgen har tittat på den – det tar en till två dagar – hör vi av oss till dig. Om du vill gå vidare bokar vi tid för utredning. Medan du väntar är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Om Cavalio och Ersta sjukhus

Hur många operationer utför ni per år?

Ersta sjukhus läkarteam tillhör dem i Sverige som utför flest översiktsoperationer varje år – drygt 500. Kirurgernas stora erfarenhet och det faktum att många arbetar aktivt med forskning på området gör att många söker sig hit. Ersta sjukhus hamnar år efter år i topp i nationella jämförelser i patientnöjdhet.


Ingår kliniken i ett kvalitetsregister?

Ja, vi ingår i SoReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), ett kvalitetsregister vars viktigaste syfte är att operationer och vidareutveckling av tekniker ske med hög kvalitet och i effektiva former. Registrets ska också ge ny kunskap om sjukdomen och dess behandling.
Inte alla vårdgivare rapporterar till SoReg. Ersta sjukhus skickar fortlöpande information, en naturlig del av sjukhusets kvalitetssäkringsarbete.


Vad innebär en operation via Cavalio på Ersta sjukhus?

 • Operationen utförs i en av Europas mest moderna operationssalar inom området titthålskirurgi. Den moderna miljön är utrustad med den allra senaste tekniken vilket bidrar till bättre flöde och högre effektivitet som gör att patient får de absolut bästa förutsättningarna för en trygg operation.
 • Vid varje operation på Ersta finns alltid två erfarna kirurger närvarande vilket ger en förkortad operationstid och minimerad komplikationsförekomst.
 • Ersta sjukhus har en komplett vårdkedja på plats i huset, med egen intensivvårdsavdelning på sjukhuset och full beredskap med jourhavande läkare på plats dygnet runt för inneliggande patienter.
 • Via Cavalio och Ersta sjukhus har patienten en 5-årig uppföljningsplan efter operation.


Kan jag komma till Cavalio via landstinget?

Nej, tyvärr har vi inga avtal med landstingen i dag. För landstingsvård bör du kontakta din vårdcentral eller husläkare och be om hjälp.

Vem får operera sig?

Vilka kriterier ska uppfyllas för att få göra en operation?

 • Du ska ha ett BMI (body mass index) över 35 – räkna ut ditt BMI. Skälet är att forskning visar att det först då är farligare att leva med sin övervikt än att genomgå en operation.
 • Du ska vara över 18 år. För den som har passerat 60 år görs individuella bedömningar.
 • Du ska vara utredd av våra överviktsspecialister.
 • Du ska vara tillräckligt frisk för att kunna genomgå operationen och inte lida av andra sjukdomar som kan försvåra återhämtningen.
 • Dessutom är det viktigt för oss att du är motiverad och förstår vilka livsstilsförändringar operationen medför.

Operationsmetoder

Vilka operationsmetoder används?

Det finns ett antal metoder för överviktskirurgi: gastric bypass, adjustable banding, gastric banding, gastric sleeve. Vissa är godkända enligt vetenskaplig och beprövad metod, en del är under utvärdering och ännu inte godkända i Sverige medan andra inte anses vara säkra nog.
På Ersta sjukhus utförs främst gastric bypass som beskrivs som ”the golden standard technique”. Den anses vara mest effektiva och säker för patienten och ger bäst resultat i fråga om varaktig viktreduktion och associerade sjukdomar.
Ersta sjukhus genomför även gastric sleeve-operationer då nya forskningsrapporter visar att ingreppet ger ett bra resultat.


Vad är en gastric bypass?

Genom flera mycket små snitt går kirurgerna in och gör en så kallad titthålsoperation. Hela magsäcken utom de översta 15 millilitrarna avlägsnas och tunntarmen fästs direkt vid denna övre del.
I enskilda fall gör patientens anatomi att titthålsoperation inte är möjlig. Då utförs i stället ingreppet genom ett snitt ovanför naveln.

 

Gastric Bypass

 

Läs mer på sidan som handlar om metoderna.


Vad är en gastric sleeve?

Den här metoden ökar mest i världen just nu och är på vissa håll den enda som används då den är enklare och anses något säkrare än gastric bypass. Den används också för patientgrupper med lägre BMI än vad den offentliga vården vanligtvis kräver. Även här används titthålskirurgi.
Med gastric sleeve-metoden behöver man inte ta isär och återansluta någon del av mag-tarm-kanalen. I stället syr man ihop magsäcken till en mindre rörform och avlägnsar den överblivna vävnaden.

 

Gastric Sleeve

 

Ingreppet kallas ibland sleeve gastrectomy. Läs mer på sidan som handlar om metoderna.


Vilken metod ska jag välja?

Vilken typ av överviktsoperation som passar för dig bestäms alltid i samråd med en erfaren kirurg.

Inför operationen

Vilka är stegen fram till operationen?

Du börjar med att fylla i en hälsodeklaration. (Ladda ner: Excel PDF Word) Eposta den gärna till oss på info@cavalio.se.
Den granskas sedan av en av våra kirurger. Därefter hör vi av oss för att boka in ett utredningsbesök. Då får du också träffa dietist, översiktssköterska och kirurg. Kirurgen kan då också fatta det formella beslutet att godkänna dig för operation.
Därefter bestämmer vi gemensamt ett datum för när det passar att genomföra operationen.
Två veckor innan operation sker betalningen för operationen. Samtidigt börjar du dina förberedelser vilka innefattar förhållningsregler om kost och rökning.
Läs mer på sidan ”Steg för steg”.

Under själva ingreppet samt kringvård

Är det en eller två kirurger närvarande vid operationstillfället?

På många kliniker är det endast en kirurg som ensam genomför operationen. Det är en stor fördel att Ersta sjukhus har två kirurger som tillsammans genomför operationen. Sambandet mellan detta och låg komplikationsförekomst är väl belagt och mycket tydligt. Dessutom går operationen snabbare.


Finns det specialistläkare på kliniken dygnet runt?

Att läkare alltid finns närvarande på sjukhuset ger ökad patientsäkerhet då såväl patienter som vårdpersonal vid behov snabbt får experthjälp. På Ersta sjukhus har specialistläkare nära till hands dygnet runt veckans alla dagar.
En del andra privata aktörer har inte någon specialistläkare på plats i huset under kvällar och nätter.


Finns det intensivvårdsavdelning på sjukhuset?

Ersta sjukhus har en egen intensivvårdsavdelning med full bemanning dygnet runt gör att vi kan agera snabbare och mer effektivt utifall att komplikationer dyker upp. De flesta andra privata alternativ saknar egen intensivvårdsavdelning i huset.

Livet efter operationen

Hur länge behöver man vara sjukskriven efteråt?

De flesta behöver runt två veckors sjukskrivning innan de är helt återhämtade och kan återgå till sina ordinarie vanor. Vid behov kan sjukskrivningen förlängas en eller två veckor.


Hur ser uppföljningen efter operationen ut?

2 VECKOR: Besök hos distriktsköterska på din vårdcentral för sårkontroll och borttagning av agraffer (de stygn som används vid operationen)

6 VECKOR: Återbesök hos dietist och sjuksköterska.

1 ÅR: Återbesök hos dietist. Provtagning inför besök med labremiss från sjukhuset.

2 ÅR: Återbesök hos obesitassjuksköterska på obesitasmottagningen. Vill man även träffa dietist under besöket, kontakta mottganingen för att boka in ett samtal.

3 OCH 4 ÅR: Efter 2-årskontrollen skickas ett brev om fortsatt uppföljning till din vårdcentral. Vårdcentralen får även journalanteckning från 2-årskontrollen samt labsvar från 2-årskontrollen. I brevet till vårdcentralen står det vilka prover Ersta vill att du ska ta årligen och att Ersta kommer kalla dig till en 5-årskontroll.

5 ÅR: Besök hos dietist eller obesitassjuksköterska.

De patienter som bor långt bort kan göra uppföljning på sin Vårdcentral eller ha en del av den via telefon.

Efter 5-årskontrolen ska patienten gå på kontroll med provtagning en gång/år på sin vårdcentral. Jätteviktigt att du hör av sig till din vårdcentral om du inte får någon kallelse!


Hur mycket kommer jag att gå ner i vikt?

Under perioden direkt efter operationen är viktnedgången störst. Efter ett och ett halvt till två år har vikten stabiliserat sig på en ny nivå. Enligt en ofta citerad, jämförande studie hade överviktsopererade gått ner 28 kilo i snitt efter två år, motsvarande 23 procent av ursprungsvikten, medan icke-opererade i hade minskat 0,5 kilo. Det bör sägas att de individuella skillnaderna är stora.
Ytterligare en jämförelse gjordes efter åtta år. Den genomsnittliga viktminskningen bland de opererade var då 20 kg medan icke-opererade hade gått upp ett halvt kilo.
Det är värt att nämna att huvudmålet för en översiktsoperation är att förbättra ditt hälsotillstånd och att viktminskning kan ses som underordnat detta.


Vilka faktorer påverkar hur mycket jag går ner i vikt?

Viktnedgången efter operationen är högst individuell och beror på flera saker. Den här listan är en översikt som kan ge lite ledning.
– Din ålder
– Din vikt före operation
– Din allmänna hälsa
– Vilken typ av operation du går igenom
– Din förmåga att motionera
– Ditt engagemang att följa kostanvisningar och annan uppföljning
– Din egen motivation och samverkan/stöd från din familj och dina vänner


Kan jag gå upp i vikt igen efter en operation?

Svar ja. Det är viktigt att förstå att en varaktig förändring av livsstilen är nödvändig för att upprätthålla viktminskningen och din förbättrade hälsa. En del patienter går upp lite i vikt efter två till tre år men om du fortsätter med goda matvanor och fysisk aktivitet kommer vikten snabbt stabilisera sig.
Känner du att du börjar avvika ifrån dina positiva vanor bör du kontakta en vårdgivare så att du kan få råd, hjälp och stöd.


Hur länge bör jag vänta med att bli gravid?

Kirurg brukar rekommendera att du inte blir gravid under det första året efter operationen eftersom det kan vara hämmande för fostrets tillväxt att kroppen är i en viktnedgångsfas. Om det ändå skulle hända bör specialistmödravården kontaktas.


Kan jag dricka alkohol?

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ner i tarmen och snabbt tas upp i blodet.
Man kan känna sig berusad även av mycket små mängder alkohol – ta det därför väldigt försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också mycket kalorier varför stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.


Kommer jag att få en massa överskottshud efter min viktnedgång?

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår de här ingreppen opererar efter ungefär två år bort överskottshud. Det rör framförallt magen och sker om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

Risker

Hur ofta blir det komplikationer?

Övervikt liksom stigande ålder, rökning och annan sjuklighet är riskfaktorer för komplikationer efter kirurgi. Generellt uppstår någon komplikation i 8-9% av fallen och allvarliga komplikationer, som i vissa fall kräver omoperation, i ca 2-3% av fallen.

Den största oron, som finns vid alla operationer, är att patienten inte ska överleva. I Sverige är risken 0,25 procent, vilket jämfört med omvärlden anses vara en mycket bra siffra.

Låg komplikationsfrekvens innebär hög patientsäkerhet. Att komma till ett läkarteam med dokumenterad erfarenhet ger ökad trygghet för dig som patient. Ersta sjukhus är ett av de sjukhus i landet som har lägst komplikationsförekomst för överviktskirurgi.


Risker och komplikationer vid Gastric bypass

 • Läckage i anastomoserna (hopkopplingar) mellan magsäck och tarmar (< 1%)
 • Sår i anslutning till kopplingen mellan magsäck och tunntarm (upp till 5%)
 • Blödning som kan kräva omoperation (ca 1%)
 • Tarmvred framförallt på grund av så kallade inre bråck (upp till 5%)
 • Långsiktiga problem som kan uppstå är bland annat brist på vitaminer och mineraler


Risker och komplikationer vid Gastric Sleeve

 • Läckage kan uppstå i det området där magsäcken delas (< 1%)
 • Sår i magsäcken kan uppstå efter operation
 • Blödning kan uppstå vid operation (< 1%) och kan kräva omoperation
 • Förträngning av den nyskapade mindre magsäcken kan uppstå, och med svårigheter att tömma magsäcken som följd

Priser och annan praktisk information

Vad kostar en operation via Cavalio?

Vi tycker att det ska vara enkelt att förstå direkt hur mycket man betalar så vi har ett fast pris för allt. Det är 85 000 kronor.


Vad ingår i kostnaden?

Operationen är den överlägset största delen med 80 000 kronor. Där ingår också de dagar du är på Ersta sjukhus i samband med operationen och även fem års uppföljning med de behandlare du redan har lärt känna.
Utredningen inför operationen står för resterande 5 000 kronor. Det här är de inledande samtalen där du träffar dietist, översiktssköterska och kirurg.
Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.


Hur betalar jag?

Betalning sker till bankgironummer Bg 278-7372 senast 14 dagar före operation. Ange namn och/eller fakturanummer.


Kan jag betala operationen genom avbetalning?

Det finns dessvärre ingen möjlighet till avbetalning direkt till Cavalio. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med den bank du idag är kund hos för att ordna en bra finansieringslösning.

Läs mer på sidan om kostnader.